EIO

eio

Vi är medlem i branschorganisationen Elektriska Installatörsorganisationen "EIO".

Det innebär b.la att ni som kund vet att vi har kollektivavtal samt att vi omfattas av EIO-garantin.

Vad är då EIO-garanti?

Svar:  Omfattning
Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag.
EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten
åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet. 

Detta innebär att:

 • Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
 • Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända
  sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten.
  Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten
  rätt att söka ersättning ur EIO:s garantifond.
 • Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider: 

  Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.

  Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.

  Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.

Begränsning
EIO-garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.
EIO-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

"citat från http://www.eio.se"

Läs mer om EIO på http://www.eio.se